Òrgans municipals

Quins òrgans té l'Ajuntament?

Hi ha diversos tipus d’òrgans, cadascun amb les seves pròpies funcions i el seu particular règim de funcionament.

Són òrgans necessaris a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts: l'alcalde, el Ple, els tinents d’alcalde i la comissió de comptes. 

L'alcaldessa, Maria Vidal, elegida pel Ple; dirigeix el govern i l’administració municipal i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal. Li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat pel ple, sancionar les infraccions d’ordenances, contractar obres i serveis per sota del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.


El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
La Junta de Govern Local i les comissions informatives, al tractar-se d'un municipi amb menys de 5.000 habitants, no són obligats i en tot cas la seva existència, s'acorda pel Ple. 
Els tinents d'alcalde substitueixen l’alcalde en cas d’absència, vacantia o malaltia.

Amb caràcter general, els acords s'adopten per majoria simple (més vots afirmatius que negatius) i només en determinats supòsits taxats, s'adopten amb majoria qualificada. 

Els Plens

Properes convocatòries i actes dels Plens

Característiques, competències i funcions

El Ple està integrat per l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec. L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l'abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d'acord amb les condicions que s'esmenten en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es celebren el segon dilluns de cada tres mesos. Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil. No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l'ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

Són sessions Extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l'alcalde. Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l'article 9 del ROM. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l'Ajuntament se celebraran a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l'alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

El Ple es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del nombre legal dels seus membres, i aquest mínim d'assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l'alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi.

Les sessions de l'Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l'art. 18 de la Constitució, en relació amb l'art. 70 de la Llei 7/85.

 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto